תקנון האתר | תנאי שימוש

 

תקנון האתר

הגלישה והשימוש באתר  "מייביזנט" (להלן: "מייביזנט" ו/או "האתר") כפופה להסכמתם המקדמית של הגולשים במייביזנט לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן בתקנון זה (להלן: "התקנון").  כל שימוש בתקנון בלשון זכר יכלול גם לשון נקבה ולשון רבים ולהיפך.

בשימושכם באתר אתם מסכימים להיות קשורים ולפעול על פי התנאים המפורטים בתקנון ומאשרים בזאת כי קראתם והנכם מסכימים לתנאים אלו. אם אינכם מסכימים באופן מלא לכל התנאים המפורטים בתקנון, אנא הפסיקו מיד כל שימוש נוסף באתר.

 

הגבלת אחריות

המידע, התכנים והשירותים באתר (כולם ביחד יכונו להלן: "השירותים") ,המוצעים לכם באתר מוצעים "AS IS" ומייביזנט, מנהליה, בעלי מניותיה, בעלי שליטה בה, חברות הקשורות אליה ומי מטעמם של כל אלו (להלן יחד: "החברה" (לא יישאו בכל אחריות להתאמתם לצרכיכם ו/או למטרותיכם.

כל האמור, המופיע והמתפרסם באתר (להלן: "הפרסומים"), אינם בבחינת המלצה ואין בהם כדי לחייב את החברה ו/או להטיל עליה אחריות מכל מין וסוג שהוא ביחס לפעולות הגולשים בהסתמך על הפרסום או ההופעה באתר.

האחריות על תוכנם של הפרסומים ו/או של ההמלצות הגלומות בהם היא על המפרסמים בעצמם. הקבוצה לא תישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על האמור בפרסומים.

החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא לשימוש ו/או התוכן המפורסם באתרים אליהם מפנה האתר ו/או פרסומות באתר. כל שימוש באתרים אלו יעשה על אחריותכם הבלעדית.
החברה דוחה כל אחריות המוטלת עליה במפורש או מכללא, לרבות כל אחריות להפרעה בשימוש באתר, הימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים, איכות ודייקנות האתר והמידע שבאתר, התאמה לכל מטרה, שלמות, אמינות, התאמה לתוכנות שבמחשב המשתמש ולאינטגרציה, ואינה מתחייבת כי השימוש באתר ו/או בשירותים לא יופרע ו/או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים ו/או נזקים כלשהם.
החברה לא תהא אחראית, בכל מקרה ועל פי דין משפטי כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה), כלפיכם ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או מאי תקינותו של האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשבכם ו/או למידע המאוחסן במחשבכם ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר שהוא בין אם הנזק צפוי ובין אם שאינו צפוי, והנכם מצהירים בזאת כי אתם אחראים באופן בלעדי לכל שימוש אשר אתם עושים באתר ו/או בשירותים.

אופן השימוש של החברה במידע

שימושכם באתר, כמו גם שימושם של גולשים אחרים, עשוי להביא לאיסוף מידע ונתונים אודות סוג הפעילות אותה ביצעתם באתר כדוגמת עיון בעמודים/מדורים ספציפיים המופיעים באתר  וכיו"ב.
מידע זה, כמו גם המידע האישי לגביכם ("המידע"), ככל שתמסרו כזה, יישמר במאגר הנתונים של החברה. החברה מתחייבת בזאת לעשות שימוש במידע הנ"ל בכפוף להוראות כל דין ובהתאם לעקרונות המובאים בתקנון
במידע שייאסף על ידי החברה , ככל שייאסף, ייתכן וייעשה למטרת שימוש כללי במידע שנאסף לצורך שיפור השירותים הניתנים במסגרת האתר, שינוי וייעול מבנה האתר, הרחבת תחומי הפעילות של האתר או צמצומם ומטרות נוספות לפי שיקול דעת החברה וזאת לטובת המשתמשים והגולשים והפעילות של האתר.

שימוש ב "COOKIES"

בעת השימוש באתר, ייתכן והחברה תיצור קבצי "COOKIES" במחשבכם האישי ומהם היא אוספת מידע הנוגע לסוג האתרים המועדף עליכם, דרכי הגישה שלכם לאתרים אלה, סוג האינפורמציה אותה הנכם מבקשים לאתר בדרך כלל ברשת האינטרנט, תחומי העניין שלך וכיו"ב. המידע הנאסף באמצעות ה-"COOKIES" משמש את החברה לשימושים פנימיים ועצמיים בלבד, במטרה להביא לשיפור ולעדכון האתר כך שהוא יתאים באופן אופטימאלי לציפיותיכם, והוא כפוף להתחייבויות ולמגבלות שמקבלת על עצמה החברה במסגרת התקנון.

ביכולתכם למחוק ו/או למנוע כליל את היווצרותם של קבצי "COOKIES" במחשבכם באמצעות שינוי ההגדרות הרלבנטיות.

אבטחת מידע

החברה מאבטחת את המידע המצוי באתר וברשת מחשביה ככל שהיא נוגעת להפעלת האתר, במערכות מתקדמות ביותר. על אף המאמצים והמשאבים המושקעים בכך, החברה אינה יכולה להתחייב בפני המשתמשים לכך שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר וברשת המחשבים.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

החברה הינה בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, באופן בלעדי. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, הפרסומים, מודעות המפורסמות באתר וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא. אין באמור בכדי להקים אחריות על החברה בקשר עם פרסומים באתר שמקורן בצדדים שלישיים.
חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם, לרבות כל מודעה המפורסמת באתר, אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.

הפעלתו השוטפת של האתר

החברה אינה מתחייבת להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך כראות עיניה שינויים מבניים ומהותיים באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו, בכל עת.
הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדכם. החברה מצדה עושה ותמשיך לעשות את מירב המאמצים על מנת שתוכלו לגלוש ולהשתמש באתר באופן שוטף וקבוע אולם היא אינה מתחייבת כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר והנלווים להפעלה זו.

מסלולי פרסום

מודעות אשר פורסמו באמצעות האתר לתקופת התנסות ו/או מודעות אשר פורסמו בתשלום ופג תוקפה של תקופת הפרסום, יוסרו מן האתר או שהופעתן באתר ימשך וזאת ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.
אם זאת, רשאי בעל המודעה לדרוש את הסרת המודעה בתום תקופת הפרסום המקורית, וזאת בכתב באמצעות טופס יצירת קשר באתר, פקס או במאמצעות המייל. הנהלת האתר תסיר את המודעה וזאת לא יאוחר מ-7 ימי עסקים מיום קבלת הבקשה.
מודעות שלא נתקבלה תמורה עבור פרסומן, יוצגו  באופן שיכלול מידע בסיסי אודות המפרסם או עסקו וזאת ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.
כמו כן, הנהלת האתר רשאית  לפרסם את מספר הטלפון או כל אמצעי אחר ליצירת קשר עם המפרסם, להסיר את מספר הטלפון או לפרסם מספר מטעמה של הנהלת האתר.
הנהלת האתר או מי מטעמה, רשאית לפנות למפרסם ו/או בעל הרשומה ולהעביר אליו פניות שיגיעו באמצעותה. במידה ויסרב בעל הרשומה ו/או המפרסם לקבל את הפניה, רשאית הנהלת האתר או מי מטעמה, להעביר את הפניה לכל גורם רלבנטי אחר .

 

 

 

 

 

דילוג לתוכן